زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدرضا کلباسی مسجدشاهی علوم و مهندسی شیلات استاد علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان تکثیر و پرورش ماهیان
عبدالمحمد عابدیان کناری علوم و مهندسی شیلات استاد علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان فیزیولوژی اغذیه و نیازهای غذایی آبزیان بیوتکنولوژی غذا و تغذیه آبزیان