زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت خاک و آب استاد علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) مدل سازی فرسایش و رسوب مدیریت جامع حوزه های آبخیز
حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی هیدرو اقلیم دانشیار علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) مدیریت منابع آب کاربرد RS , GIS در منابع طبیعی، حرکات توده ای
مهدی وفاخواه علوم و مهندسی آبخیز داری - آب دانشیار علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) هیدرولوژی آبهای سطحی هیدرولوژی برف
سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی خاک شناسی - حفاظت آب و خاک دانشیار علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) مدیریت اراضی ارزش گذاری خدمات حوزه های آبخیز
عبدالواحد خالدی درویشان علوم و مهندسی آبخیز داری - آب استادیار علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) مطالعه فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب رسوب شناسی و مطالعات فیزیکی رسوب