زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت آب و خاک استاد علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب مدیریت جامع حوزه های آبخیز
حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی جغرافیای طبیعی دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک مدیریت منابع آب کاربرد RS , GIS در منابع طبیعی، حرکات توده ای
مهدی وفاخواه آبخیزداری دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک هیدرولوژی آبهای سطحی هیدرولوژی برف
عبدالواحد خالدی درویشان علوم و مهندسی آبخیزداری استادیار علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک مطالعه فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب رسوب شناسی و مطالعات فیزیکی رسوب
سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-حفاظت آب و خاک مدیریت اراضی ارزش گذاری خدمات حوزه های آبخیز
سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت آب و خاک استاد علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب مدیریت جامع حوزه های آبخیز
حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی جغرافیای طبیعی دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز مدیریت منابع آب کاربرد RS , GIS در منابع طبیعی، حرکات توده ای
مهدی وفاخواه آبخیزداری دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز هیدرولوژی آبهای سطحی هیدرولوژی برف
عبدالواحد خالدی درویشان علوم ومهندسی آبخیزداری استادیار علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه فرآیند فرسایش خاک و تولید رسوب رسوب شناسی و مطالعات فیزیکی رسوب
سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی دانشیار علوم و مهندسی آبخیز-مدیریت حوزه های آبخیز مدیریت اراضی ارزش گذاری خدمات حوزه های آبخیز