حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر علیرضا ریاحی بختیاری

دکتربهبودمحبی

معاون آموزشی

دکتربهبودمحبی

دکتر اكبر نجفی

معاون پژوهشی

دکتر اكبر نجفی

دکتر مهدی وفا خواه

معاون اداری و مالی

دکتر مهدی وفا خواه

دکتر مهدی غلامعلی فرد

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر مهدی غلامعلی فرد

مدیران گروه ها