اسداله كردنائیج
استاد
  • دکتری: مدیریت - مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت - دولتی
  • کارشناسی: مدیریت - دولتی
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی