متن کامل خبر


 
طرح پاسخ دهی به پرسشنامه

خلاصه خبر: با توﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ/ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

با توﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﺒﻬﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﯿﺰ اﻃﻼع از ﻣﯿﺰان آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ/ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ،ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ذﯾﻞ ﺑﺎرﮔﺰاري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
لذا با توجه به جایگاه علمی خود حداکثر تا چهارشنبه 95/9/17 نسبت به تکمیل این پرسشنامه صورت پذیرد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷـﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره ﻫﺎي ذﯾﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ذﮐﺎﺋﯽ: 09124063794 و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس 02188926868

اﺳاتید:
 
مدیران:
 
دانشجویان:
 
فارغ التحصیلان:
 
16 آذر 1395 / تعداد نمایش : 806