متن کامل خبر


 
برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار

خلاصه خبر: دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس برگزار شد.

دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرﺳه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮﺳﻌه ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺧﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس برگزار شد.

این دوره ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﻣﺎرﺑﻮرگ آﻟﻤﺎن، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﮭﺮان، ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ و ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﮭﺪ ﺑه ﻣﺪت دو ھﻔﺘه در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺮﮔﺰار شد و اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﯾﺮان و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ کردند.

دکتر سجاد ﻓﺮﺟﯽ دﯾﺰﺟﯽ اظهار کرد : در اﯾﻦ دوره ١٥ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه آﻟﻤﺎن و ١٥ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ھﺎی اﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ کردند و بر روﯾﮑﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ، ﺑﺤﺚ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی و اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 

23 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 799