متن کامل خبر


 
اطلاعیه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران در خصوص حمایت از پایان نامه و رساله

خلاصه خبر: اعلام حمایت از پایان نامه و رساله دانشجویان در بخش بازرگانی کشور

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ دﮐﺘﺮي و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ می کند.
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ دﮐﺘﺮي و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ، ﻫﺪاﯾﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در راﺳﺘﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎي اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺖ. 
 
آدرس سایت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران : http://tccim.ir
27 تیر 1395 / تعداد نمایش : 537