برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109014-01
 • ناصری علیرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 17:00-19:30 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109020-01
 • عصاری آرانی عباس / مصطفوی منتظری سیدمحمدحسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 14:00-17:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109029-01
 • احمدی علی محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109013-01
 • فرجی دیزجی سجاد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:45 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109003-01
 • صادقی سقدل حسین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-13:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1109031-01
 • عصاری آرانی عباس
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: دانشکده مدیریت واقتصاد
 • دریافت