برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحلیل آماری (پایه) دکتر محمد آقایی کارشناسی‌ارشد شنبه 17-15 کلاس 10
# سیاست و خط مشی گذاری عمومی (پایه) دکتر حسن دانایی فرد دکتری شنبه 12-10 کلاس 11
# فلسفه مدیریت از دیدگاه اسلام (پایه) دکتر عابد جعفری دکتری یکشنبه 17-15 کلاس 11
# مدیریت رفتار مصرف کننده (اختصاصی) دکتر اصغر مشبکی کارشناسی‌ارشد شنبه 12-10 کلاس 10
# مدیریت تبلیغات و برند (اختصاصی) دکتر سید حمید خداداد حسینی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 12-10کلاس 11
# استراتژی های بازرگانی بین المللی (اختصاصی) دکتر اسداله کردنائیج کارشناسی‌ارشد شنبه 15-13 کلاس 10
# اصول مذاکرات و قرارداد های بازرگانی بین المللی (اختصاصی) دکتر فرشته منصوری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15-13کلاس 11
# کاربرد تئوری تصمیم گیری (اصلی) دکتر دهقان نیری کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10-8 کلاس 11
# مدیریت استراتژیک منابع (اختصاصی) دکتر سید حمید خداداد حسینی دکتری شنبه 10-8 کلاس 11
# تجزیه و تحلیل و شناخت محیط ملی و بین المللی (اختصاصی) دکتر اسداله کردنائیج دکتری شنبه 17-15 کلاس 11
# مدیریت رفتار مصرف کننده (اصلی) دکتر اصغر مشبکی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 12-10 کلاس 505 پردیس
# مدیریت تبلیغات و برند (اصلی) دکتر سید حمید خداداد حسینی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 10-8 کلاس 505 پردیس
# استراتژی های بازرگانی بین المللی (اختصاصی) دکتر اسداله کردنائیج کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 17-15 کلاس 505 پردیس
# اصول مذاکرات و قرارداد های بازرگانی بین المللی (اختصاصی) دکتر فرشته منصوری کارشناسی‌ارشد سه شنبه 15-13 کلاس 505 پردیس
# تحلیل آماری (پایه) دکتر محمد آقایی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 17-15 کلاس 505 پردیس
# کاربرد تئوری تصمیم گیری (اصلی) دکتر دهقان نیری کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 15-13 کلاس 505 پردیس
# رساله (اصلی) دکتری
# پایان نامه (اصلی) کارشناسی‌ارشد