برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106253-02
 • مشبکی اصفهانی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 07:00-09:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106253-01
 • مشبکی اصفهانی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106256-02
 • منصوری موید فرشته
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106256-01
 • منصوری موید فرشته
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106244-02
 • خدادادحسینی حمید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 09:00-11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106244-01
 • خدادادحسینی حمید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106004-01
 • کردنائیج اسداله
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106017-01
 • آذر عادل
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106234-01
 • آقائی داغلیان محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106234-02
 • آقائی داغلیان محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): پنج شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106040-01
 • خدادادحسینی حمید
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106023-01
 • مشبکی اصفهانی اصغر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106242-02
 • دهقان نیری محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): پنج شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106242-01
 • دهقان نیری محمود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106247-02
 • کردنائیج اسداله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 11:00-13:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1106247-01
 • کردنائیج اسداله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00
 • دریافت