برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تئوری حسابداری 1 (اختصاصی) دکتر محمدعلی آقایی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 16:30-13:30 کلاس 10
# حسابداری مدیریت (اختصاصی) دکتر حسین اعتمادی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 13-10 کلاس10
# تصمیم گیری در مسائل مالی (اختصاصی) دکتر بهروز خدارحمی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10-8 کلاس 10
# پایان نامه (اصلی) کارشناسی‌ارشد
# تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی (اختصاصی) دکتر محمدعلی آقایی دکتری یکشنبه 12-10 کلاس 12
# تئوریها و پژوهشها در حسابداری مدیریت (اختصاصی) دکتر حسین اعتمادی دکتری یکشنبه 10-8 کلاس 12
# آزمون جامع (اصلی) دکتری
# رساله (اصلی) دکتری