برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104144-01
 • سپاسی سحر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: حسابداری
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104114-01
 • آقایی محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104114-02
 • آقایی محمدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: کلاس شماره 505
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104132-01
 • اعتمادی حسین
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: حسابداری
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104129-01
 • آقایی محمدعلی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: حسابداری
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104110-01
 • رضازاده جواد
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104110-02
 • رضازاده جواد
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس شماره 505
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104142-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30 مکان: حسابداری
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104112-01
 • اعتمادی حسین
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104112-02
 • اعتمادی حسین
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: کلاس شماره 506
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104116-01
 • سپاسی سحر
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: مدیریت واقتصاد
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 1104116-02
 • سپاسی سحر
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس شماره 505
 • دریافت