زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار سیاستگذاری علم و فناوری آینده نگاری علم و فناوری مدیریت دانش و نوآوری
سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع دانشیار سیاستگذاری علم و فناوری نظام های نوآوری مسائل اجتماعی ناشی از توسعه علم و فناوری
علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری فناوری اطلاعات آینده نگاری فناوری اطلاعات
مهدی مجید پور سیاستگذاری علم و فناوری استادیار سیاستگذاری علم و فناوری سیاستگذاری صنعتی و انتقال فناوری سیاستگذاری انرژی
شعبان الهی مدیریت سیستم ها دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند مدیریت دانش کسب و کار هوشمند
سید سپهر قاضی نوری نائینی مهندسی صنایع دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند سیاستگذاری نوآوری در حوزه ICT مدلهای توسعه ICT در سطح ملی
علیرضا حسن زاده مدیریت سیستم ها دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند هوشمندی کسب و کار برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها/فناوری اطلاعات