زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسن دانائی فرد مدیریت دولتی استاد مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی – خط مشی گذاری عمومی نظریه های سازمان و مدیریت
احمدعلی خائف الهی مدیریت دانشیار مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی منابع انسانی بهبود و تحول سازمانی / رفتار سازمانی
علی اصغر فانی مدیریت دانشیار مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی منابع انسانی رفتار سازمانی