زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین اعتمادی حسابداری دانشیار حسابداری حسابداری مدیریت ارزیابی شبکه های فازی در تحقیقات حسابداری مدلهای پیش بنی ریسک در مفاهیم حسابداری
محمدعلی آقایی حسابداری دانشیار حسابداری تئوریهای حسابداری حسابداری پیش بینی سود اخلاق و ارزش گذاری
سحر سپاسی حسابداری استادیار حسابداری حسابرسی حسابرسی مدیریت
علی اصغر انواری رستمی مدیریت مالی و سرمایه گذاری استاد حسابداری تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مدلسازی قطعی و فازی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتها