زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
اصغر مشبکی اصفهانی مدیریت بازرگانی – مدیریت استراتژیک – رفتارسازمانی – بازاریابی استاد مدیریت راهبردی 1-بازاریابی بین الملل 2-برنامه ریزی استراتژیک 3-رفتار سازمانی 1-رفتار مصرف کننده 2-تحقیقات بازار 3-مدیریت استراتژیک
حمید خدادادحسینی مدیریت بازرگانی – استراتژی بازاریابی استاد مدیریت راهبردی برنامه ریزی استراتژیک - بازاریابی و بازاریابی بین الملل مدیریت کارآفرینی - تجارت الکترونیک
اسداله کردنائیج مدیریت – گرایش سیاستگذاری دولتی و بازرگانی دانشیار مدیریت راهبردی مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی بین الملل مدیریت کارآفرینی -مدیریت تحول استراتژیک
فرشته منصوری موید مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی استادیار مدیریت راهبردی مدیریت بازرگانی بین الملل -مدیریت بازاریابی بین الملل مدیریت بازاریابی -مدیریت استراتژیک