زمینه‌های تحقیقاتی


 

محمد حسن زاده (دانشیار)

  • مدیریت دانش. دکتر حسن زاده به عنوان اولین پژوهشگر در حوزه مدیریت دانش در ایران، در سال 1382 پژوهش در باب مدیریت دانش را به عنوان رساله دکتری خود آغاز کرده و تاکنون در این زمینه بیش از 50 عنوان مقاله و 5 عنوان کتاب تالیف کرده و پروژه های اجرایی و تحقیقاتی بسیاری را در سازمان های دولتی و خصوصی به انجام رسانده است.
  • نظام های دانش م

فاطمه زندیان (استادیار)

  • مدیریت کتابخانه ها|ارزیابی نظام ها

عاطفه شریف (استادیار)

  • سازماندهی دانش، بازنمایی دانش، وب معنایی و هستی شناسی، بازیابی اطلاعات