زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین صادقی سقدل اقتصاد انرژی، منابع ومحیط زیست دانشیار اقتصاد - اقتصاد سلامت انرژی، منابع ومحیط زیست اقتصاد اسلامی و ایران
عباس عصاری آرانی توسعه وبرنامه ریزی اقتصاد دانشیار اقتصاد - اقتصاد سلامت اقتصاد سلامت توسعه و برنامه ریزی