زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حسین صادقی سقدل مدیریت بازاریابی اقتصاد انرژی، منابع ومحیط زیست دانشیار اقتصاد-اقتصاد سلامت انرژی، منابع ومحیط زیست اقتصاد اسلامی و ایران
عباس عصاری آرانی توسعه وبرنامه ریزی اقتصاد استادیار اقتصاد-اقتصاد سلامت اقتصاد سلامت توسعه و برنامه ریزی
سجاد فرجی دیزجی اقتصاد نظری استادیار اقتصاد-اقتصاد سلامت اقتصاد سنجی اقتصاد ایران