زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا نجارزاده اقتصاد نظری دانشیار علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد
کاظم یاوری اقتصاد نظری دانشیار علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل اقتصاد بین الملل اقتصاد کلان
منصور اعتصامی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی-اقتصاد منابع-اقتصاد پولی استادیار علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و اقتصاد کلان اقتصاد اسلامی
بهرام سحابی اقتصاد نظری استادیار علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل اقتصاد پولی اقتصاد خرد
حسن حیدری اقتصاد سنجی استادیار علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل اقتصاد سنجی اقتصاد ایران