زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بهرام سحابی اقتصاد نظری استادیار اقتصاد - اقتصاد بین الملل اقتصاد پولی اقتصاد خرد
کاظم یاوری اقتصاد نظری دانشیار اقتصاد - اقتصاد بین الملل اقتصاد بین الملل اقتصاد كلان
رضا نجارزاده اقتصاد نظری دانشیار اقتصاد - اقتصاد بین الملل اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد