جدیدترین اخبار
{f:tip}
برنامه امتحانی گروه های علوم اقتصادی ،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،حسابداری و مدیریت بازرگانی
برنامه امتحانی گروه های علوم اقتصادی ،توسعه و برنامه ریزی اقتصادی،حسابداری و مدیریت بازرگانی30 دي 1396
{f:tip}
برنامه امتحانی رشته های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی
برنامه امتحانی رشته های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات و علم اطلاعات و دانش شناسی27 دي 1396
{f:tip}
کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
انجمن مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال برگزار می کند.19 دي 1396
{f:tip}
اطلاعیه فرهنگستان علوم در خصوص همایش ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها
فرهنگستان علوم همایش یک روزه ضرورت آینده نگری در مواجهه با چالش ها: برنامه ششم توسعه برگزار خواهد کرد.17 دي 1396
{f:tip}
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان12 دي 1396