حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر سید حمید خداداد حسینی

دکتر بهرام سحابی

معاون آموزشی

دکتر بهرام سحابی

دکتر شعبان الهی

معاون پژوهشی

دکتر شعبان الهی

مدیران گروه ها

دکتر بهرام سحابی

دکتر بهرام سحابی
علوم اقتصادی

دکتر عباس عصاری

دکتر عباس عصاری
توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

دکتر محمدحسن‌زاده

دکتر محمدحسن‌زاده
علم اطلاعات و دانش‌شناسی

دکتر اسداله کرد نائیج

دکتر اسداله کرد نائیج
مدیریت بازرگانی

دکتر عادل آذر

دکتر عادل آذر
مدیریت صنعتی