متن کامل خبر


 
نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومیIrHC2017 ، در آستانه سی و پنجمین سال تاسیس گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، از طرف گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن بین المللی علوم باغبانی (ISHS) و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزي و همکاري و شرکت جامعه علوم باغبانی ایران و جهان و علوم وابسته "نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران IrHC2017" از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور ماه 1396 در مجموعه دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و با حضور بیش از700 شرکت کننده از ایران و 22 کشور جهان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومیIrHC2017،در آستانه سی و پنجمین سال تاسیس گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس، از طرف گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت     انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن بین المللی علوم باغبانی(ISHS) و معاونت باغبانی وزارت جهاد  کشاورزي و همکاري و شرکت جامعه علوم باغبانی ایران و جهان و علوم وابسته "نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران IrHC2017"از تاریخ 13 لغایت 16 شهریور ماه 1396 در مجموعه دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس و با حضور بیش از700  شرکت کننده از ایران و 22 کشور جهان برگزار گردید.

شعاري که براي این رویداد مهم علمی باغبانی کشور انتخاب گردید شامل " تولید محصولات باغبانی در ایران، ظرفیت ها و محدودیت هاي تولید، راه حل هاي احتمالی عوامل محدود کننده تولیدو همکاري هاي بین المللی" بود.

در جلسه افتتاحیه آقاي دکتر کاظم ارزانی دبیر و دبیر علمی  IrHC2017ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و شرکت کنندگان که با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزي و ریاست محترم دانشگاهصورت گرفت، از حمایت هاي همه جانبه دانشگاه تربیت مدرس و همچنین مشارکت انجمن علومباغبانی ایران، وزارت جهاد کشاورزي و انجمن بین المللی علوم باغبانی در برگزاري IrHC2017سپاسگزاري نمود، سپس پروفسور سیلوانا نیکولا به نمایندگی از انجمن بین المللی علوم باغبانی(ISHS) مدال و لوح تقدیر انجمن بین المللی را به آقاي دکتر کاظم ارزانی اهدا نمود.

لازم به ذکر است که کنگره هاي ملی علوم باغبانی ایران، از اوائل دهه 1370 هر د و، و یا چهار سال یکبار برگزار شده است، اگرچه تاکنون یک نشست بین المللی جامع در زمینه مسائل باغبانی درکشور تاکنون برگزار نشده است. بدین منظور و در راستاي همکاري هاي علمی ملی و بین المللی،براي اولین بار در تاریخ باغبانی کشور، برگزاري نخستین کنفرانس بین المللی علوم باغبانی ایرانتوسط گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس به انجمن علوم باغبانی ایران پیشنهاد و در جلسهشهریور و آبان 1394 هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران، این پیشنهاد و با مشارکت و میزبانیدانشگاه تربیت مدرس، مورد تصویب انجمن قرار گرفت. بلافاصله پس از این مرحله، با هماهنگیهاي انجام شده در دانشگاه تربیت مدرس، ابتدا کمیته علمی بین المللی و سپس کمیته علمی ملی وهمچنین کمیته اجرایی تشکیل و اقدام هاي لازم براي کسب موافقت انجمن بین المللی علوم باغبانیاز طرف گروه علوم باغبانی دانشگاه صورت گرفت. در این راستا و پس از امضاء تفاهم نامه بین ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس و رئیس بوردISHSکار کمیته اجرایی و دبیرخانه مستقر در گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شروع گردید که تاکنون براي امور اجرایی و علمی، بیش از 50 جلسه فشرده کاري برگزار شده است همچنین با مدیریت کمیته اجرایی جلسهمشترك هم اندیشی در دانشکده کشاورزي و با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن و کمیته هاي علمیو اجرایی IrHC2017در تاریخ 22 دي ماه 1395 برگزار و هماهنگی هاي لازم صورت پذیرفت . پس از این جلسه مقرر گردید به منظور تحقق شعار همکاري هاي بین المللی، از طرف دبیرخانهکنگره اقدام به عضویت و یا تمدید عضویت اعضاء انجمن علوم باغبانی ایران درISHSگردید که بلافاصله پس از هماهنگی لازم نسبت به عضویت و یا تمدید عضویت بیش از 160 نفر از دانشجویانتحصیلات تکمیلی و اساتید و محققین و همچنین فعالین بخش خصوصی در سال 2016 اقدام گردید.

لازم به ذکر است با موافقت ISHSمقرر گردید که عضویت شرکت کنندگان ایرانی "نخستین کنفرانس بین المللی باغبانی"بدون پرداخت، براي سال 2018 تمدید گردد.

دریافت مقالات کنگره دهم علوم باغبانی از طریق وب سایت کنگره و مقالات اولین کنفرانس بینالمللی از طریق سیستم روزاISHSانجام پذیرفت. بیش از 800 مقاله براي کنگره دهم و 265 مقاله به کنفرانس بین المللی در 7 عنوان اصلی مهندسی باغبانی، بیولوژي مولکولی و منابع ژنتیکی گیاهی،تنش هاي محیطی و حفاظت گیاهان باغبانی، تغذیه، آبیاري و روابط آبی، محیط هاي کشت بدون خاك، کیفیت محصول و پس از برداشت و همچنین پارك و فضاي سبز شهري، دریافت گردید که پس از داوري هاي علمی دقیق، در بخش بین المللی تعداد 9 سخنران کلیدي، 75 سخنرانی و 156پوستر، و در بخش ملی تعداد 7 سخنرانی کلیدي، 56 سخنرانی و 546 پوستر پذیرفته شدند . بعلاوه،تعداد 3 پانل تخصصی در زمینه هاي مهم باغبانی کشور شامل گلخانه، تغییر اقلیم و ریز گرد وهمچنین چالش هاي پیش روي منابع ژنتیک گیاهی در بعد ملی و بین المللی در نخستین کنفرانس بین المللی و باحضور محققین برجسته از کشورهاي مختلف و ایران برنامه ریزي و اجرا گردید.

برپایی نمایشگاه فعالین بخش خصوصی مرتبط با صنعت باغبانی کشور در طول برگزاري، تورتخصصی یکروزه در بخش بین المللی به استان قزوین در تاریخ 16/ 6/96 و همچنین برگزاري 5 کارگاه آموزشی در آخرین روز کنگره دهم علوم باغبانی ایران، برنامه ریزي و اجرا گردید که ازویژگی هاي دیگر این رویداد مهم باغبانی کشور است. همچنین در جلسه اختتامیهIrHC2017 از 5 نفر از پیشکسوتان و تولید کنندگان دانش بنیان پیشرو بخش باغبانی کشور تجلیل بعمل آمد. در مراسم پایانی آقاي دکتر علیرضا بابایی دبیر اجرایی کنگره ضمن تشریح امور اجرایی کنگره دهم، از تیم اجرایی سپاسگزاري نمود. سپس پس از قرائت قطعنامه کنگره دهم علوم باغبانی ایران، با اهدا لوح تقدیر از سخنرانان کلیدي بخش ملی و بین المللی سپاسگزاري گردید.

همچنین در این جلسه خانم پرفسور یوکسل توزل عضو هیات مدیره انجمن بین المللی علوم باغبانی و رئیس سی امین کنگره بین المللی علوم باغبانی IHC2018که در سال 2018 در استانبول ترکیه برگزار می گردد، سخنرانی نمود. همچنین در مراسم اختتامیه از دانشجویانی که بهترین سخنرانی و پوستر را در بخش بین المللی و بهترین پوستر را در بخش ملی ارائه نمودند قدردانی بعمل آمد و دانشگاه ارومیه بعنوان محل برگزاري یازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران در سال 1398 معرفی گردید.

در پایان مراسم اختتامیه آقاي دکتر کاظم ارزانی دبیر IrHC2017و مدیر گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس ضمن تشکر از کلیه شرکت کنندگان اظهار امیدواري نمود که برگزاري این رویداد مهم علمی در راستاي تحقق شعار کنگره، و در تقویت نکات قوت و ارائه راه حل براي مشکلات پیش روي صنعت باغبانی کشور و همچنین تقویت همکاري هاي علمی ملی و بین المللی واعتلاي باغبانی کشور موثر باشد و اظهار امیدواري نمود که انتشارات بخش بین المللIrHC2017که در طول یکسال آینده زیر نظر ایشان به عنوان دبیر و دبیر علمیIrHC2017و با داوري هاي بین المللی از طرف انجمن بین المللی علوم باغبانیISHSدر ژورنال Acta Horticulturaeمنتشر خواهد شد در اختیار شرکت کنندگان، سایر علاقه مندان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی قرار خواهد گرفت.

2 مهر 1396 / تعداد نمایش : 815