متن کامل خبر


 
برگزاری انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده کشاورزی

خلاصه خبر: به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز یک شنبه مورخ 11/7/1395 انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده کشاورزی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی دانشکده، در روز یک شنبه مورخ 11/7/1395 انتخابات شورای صنفی کارکنان دانشکده کشاورزی برگزار شد و نفرات نامبرده زیر با کسب بیشترین تعداد آرا، به عنوان نمایندگان کارکنان دانشکده کشاورزی در شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس انتخاب شدند:

1-    آقای شهرام خدادی

2-     آقای سید مرتضی مدرس وامقی

3-     آقای احمد مولائیان

12 مهر 1395 / تعداد نمایش : 731