برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006043-01
 • رشیدی منفرد سجاد / احمدی نیما
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00نیمه1 ت مکان: کلاس 5 / درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00نیمه2 ت مکان: کلاس 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006039-01
 • رشیدی منفرد سجاد / ثابت محمدصادق
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-10:30نیمه1 ت مکان: مرکزکامپیوتر2 / درس(ع): شنبه 08:30-10:30نیمه2 ت مکان: مرکزکامپیوتر2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006035-01
 • شمس بخش مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006033-01
 • زمردی پور علیرضا / اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30نیمه1 ت مکان: کلاس 15 / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:30نیمه1 ت مکان: کلاس 15 / درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30نیمه2 ت مکان: کلاس 15
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006007-01
 • جلالی جواران مختار
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 14:00-18:00 مکان: کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3006041-01
 • نیکخواه مریم / توحیدی مقدم طاهره
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:00نیمه1 ت / درس(ت): یک شنبه 08:30-10:00نیمه2 ت
 • دریافت