برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# تحليل پويايي سيستم هاي منابع آب (اختیاری) باقري علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس 12 درس(ت): سه شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس 9
# هيدرولوژي آب هاي سطحي تكميلي (اختصاصی) مريد سعيد - دلاور مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:30-10:00 - مکان: كلاس 7 درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 11
# آب هاي زيرزميني تكميلي (اختصاصی) كتابچي حامد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 12 درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس 19
# مهندسي منابع آب تكميلي (اختصاصی) دلاور مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس 7 درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 12
# فناوري جديد در منابع آب (اختصاصی) موسيوند علي جعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس 19 درس(ع): دو شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس 19