برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3014065-01
 • کتابچی حامد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-10:00 مکان: کلاس 16 / درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00 مکان: کلاس 16
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3014077-01
 • مرید سعید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 16
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3014066-01
 • دلاور مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 15
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3014144-01
 • باقری علی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3014100-01
 • دلاور مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کلاس 16 / درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00 مکان: کلاس 16
 • دریافت