برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اندازه گيري پيشرفته (اختصاصی) مهدويان عليرضا - مينائي سعيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30 مکان: كلاس گروه مكانيك بيوسيستم درس(ع): دو شنبه 13:30-15:30
# مدل سازي فازي و كنترل فازي (اختصاصی) مهدويان عليرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:30-17:00 مکان: كلاس گروه مكانيك بيوسيستم
# مكانيك سيالات كاربردي در صنايع غذايي (اختصاصی) مداحيان رضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:30-11:30
# ترموديناميك پيشرفته (اختصاصی) گرجيان شيوا کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:30
# روش تحقيق (اختصاصی) قباديان برات کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:30-10:30 مکان: كلاس گروه مكانيك بيوسيستم
# طرح و تحليل آزمايش هاي مهندسي (اختصاصی) خوش تقاضا محمدهادي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:30-12:30
# رياضيات مهندسي تكميلي (اختصاصی) بناكار احمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:30-10:30 مکان: كلاس گروه مكانيك بيوسيستم