برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016194-01
 • خوش تقاضا محمدهادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ع): سه شنبه 13:00-15:30 مکان: آزمایشگاه خواص مواد- بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016229-01
 • سحری محمدعلی / احمدی گاولیقی حسن / عباسی سلیمان / عزیزی تبریززاد محمدحسین
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس 17 بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016186-01
 • خوش تقاضا محمدهادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016219-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016134-01
 • جعفری آرزو
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 09:00-11:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016139-01
 • خجسته نژند مصطفی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 12:00-13:00 مکان: مرکزکامپیوتر2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016204-01
 • خجسته نژند مصطفی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 12:00-13:00 مکان: مرکزکامپیوتر2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016140-01
 • مینائی سعید / اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016193-01
 • خوش تقاضا محمدهادی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016103-01
 • نجفی غلام حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016147-01
 • نجفی غلام حسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016188-01
 • مینائی سعید / خجسته نژند مصطفی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم / درس(ت): یک شنبه 15:30-17:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016224-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:30 مکان: کلاس 17 بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016192-01
 • مینائی سعید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016136-01
 • مینائی سعید
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس گروه مکانیک بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016183-01
 • نجفی غلام حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:30 مکان: مرکزکامپیوتر2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016164-01
 • سحری محمدعلی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 17 بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3016200-01
 • قبادیان برات
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 17 بیوسیستم
 • دریافت