برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015164-01
 • برزگربفروئی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015111-01
 • حمیدی اصفهانی زهره
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015007-01
 • حمیدی اصفهانی زهره
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-10:00 مکان: کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015006-01
 • عباسی سلیمان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 10
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015151-01
 • عباسی سلیمان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 10
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015152-01
 • احمدی گاولیقی حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3015119-01
 • عزیزی تبریززاد محمدحسین
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00 مکان: کلاس 10
 • دریافت