برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روش های نوین آزمایشگاهی (اختصاصی) دکتر برزگر کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:30-11:00 مکان: كلاس 15
# ميكروبيولوژي صنعتي (اختصاصی) حميدي اصفهاني زهره کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:30 مکان: كلاس 12
# خواص فيزيكي مواد غذايي (اختصاصی) عزيزي تبريززاد محمدحسين کارشناسی‌ارشد يك شنبه 10:00-12:30 مکان: كلاس 6
# خواص شيميايي و عملكردي مواد غذايي (اختصاصی) سحري محمدعلي کارشناسی‌ارشد چهار شنبه 08:30-11:00 مکان: كلاس 9
# فرآوري محصولات جانبي و ضايعات مواد غذايي (اختصاصی) احمدي گاوليقي حسن کارشناسی‌ارشد سه شنبه 13:00-14:30 مکان: كلاس 9
# ارزيابي بافت هاي مايع و جامد در صنايع غذايي (اختصاصی) عزيزي تبريززاد محمدحسين دکتری يك شنبه 13:00-15:30 مکان: كلاس 13
# كاربرد آنزيم ها در فناوري مواد غذايي (اختصاصی) احمدي گاوليقي حسن دکتری درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس 5
# بيوتكنولوژي مواد غذايي (اختصاصی) حميدي اصفهاني زهره دکتری دو شنبه 10:00-11:30 مکان: كلاس 5
# فرمولاسيون فرآورده هاي غذايي (اختصاصی) سحري محمدعلي دکتری درس(ت): سه شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس 13