برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011174-01
 • مسعودی علی اکبر / احسانی علی رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30نیمه1 ت مکان: کلاس 20 / درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30نیمه2 ت مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011143-01
 • احسانی علی رضا / مسعودی علی اکبر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-11:30نیمه1 ت مکان: کلاس 3 / درس(ت): یک شنبه 08:30-11:30نیمه2 ت مکان: کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011133-01
 • واعظ ترشیزی رسول / احسانی علی رضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30نیمه1 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1 / درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30نیمه2 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011231-01
 • روزبهان یوسف
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:30 مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011178-01
 • روزبهان یوسف
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011169-01
 • مسعودی علی اکبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-10:00 مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011168-01
 • رضائی جواد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 09:00-12:00 مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011173-01
 • واعظ ترشیزی رسول / احسانی علی رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-11:30نیمه1 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1 / درس(ت): شنبه 08:30-11:30نیمه2 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011140-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3011180-01
 • رضائی جواد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:15-12:30 مکان: کلاس 20
 • دریافت