برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013120-01
 • محمدولی سامانی حسین
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس گروه سازه های آبی / درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس گروه سازه های آبی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013118-01
 • باقری علی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی / درس(ت): سه شنبه 08:30-10:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013115-01
 • منعم محمدجواد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس گروه سازه های آبی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013053-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013047-01
 • مظاهری مهدی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس گروه سازه های آبی / درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس گروه سازه های آبی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013143-01
 • ایوب زاده سیدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس گروه سازه های آبی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013111-01
 • محمدولی سامانی حسین
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس گروه سازه های آبی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3013193-01
 • محمدولی سامانی جمال / مظاهری مهدی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-09:00نیمه1 ت مکان: سازه های آبی 2 / درس(ع): دو شنبه 09:00-12:00نیمه2 ت مکان: سازه های آبی 2
 • دریافت