برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012090-01
 • طهماسبی سروستانی زین العابدین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-12:00 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012142-01
 • مختصی بیدگلی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 3
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012102-01
 • آقاعلیخانی مجید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012140-01
 • کشتکار اسحاق
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012092-01
 • مدرس ثانوی سیدعلی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 14:00-17:00 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012103-01
 • طهماسبی سروستانی زین العابدین
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30 مکان: کلاس 11
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012144-01
 • کشتکار اسحاق
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012086-01
 • آقاعلیخانی مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 9
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012104-01
 • مدرس ثانوی سیدعلی محمد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 14:00-17:00 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012101-01
 • مدرس ثانوی سیدعلی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-17:00نیمه1 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1 / درس(ع): شنبه 13:00-17:00نیمه2 ت مکان: مرکز کامپیوتر 1
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012125-01
 • سروش زاده علی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 9
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3012111-01
 • سروش زاده علی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 11
 • دریافت