برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009126-01
 • طالبی کهدوئی علی اصغر
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 9
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009138-01
 • طالبی کهدوئی علی اصغر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 9 / درس(ع): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009095-01
 • میکانی اعظم / مهرآبادی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-10:30نیمه1 ت مکان: کلاس 5 / درس(ت): سه شنبه 08:30-10:30نیمه2 ت مکان: کلاس 5 / درس(ع): سه شنبه 10:30-12:30 مکان: آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009140-01
 • محرمی پور سعید / میکانی اعظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 5 / درس(ع): شنبه 13:30-15:30 مکان: آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009127-01
 • حاجی قنبر حمیدرضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 6 / درس(ع): یک شنبه 13:30-15:30 مکان: آزمایشگاه حشره شناسی کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3009093-01
 • فتحی پور یعقوب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30نیمه1 ت مکان: کلاس 7
 • دریافت