برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008097-01
 • عباسی عنایت / فرهادیان همایون
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00نیمه1 ت مکان: کلاس 11 / درس(ع): یک شنبه 10:30-12:00نیمه2 ت مکان: کلاس 11
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008104-01
 • صدیقی حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: کلاس 11
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008072-01
 • عباسی عنایت / فرهادیان همایون
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:30-12:00 مکان: گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008099-01
 • چیذری محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: کلاس 9
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008065-01
 • چیذری محمد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:00 مکان: گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008071-01
 • چیذری محمد / بیژنی مسعود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:00 مکان: گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008103-01
 • چوبچیان شهلا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-10:00نیمه1 ت مکان: کلاس 11 / درس(ع): شنبه 08:30-10:00نیمه2 ت مکان: کلاس 11
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008111-01
 • بیژنی مسعود / عباسی عنایت
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-11:30نیمه1 ت مکان: مرکزکامپیوتر2 / درس(ع): دو شنبه 08:30-11:30نیمه2 ت مکان: مرکزکامپیوتر2
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008086-01
 • صدیقی حسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:00 مکان: گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3008075-01
 • صدیقی حسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-16:00 مکان: گروه ترویج وآموزش کشاورزی
 • دریافت