برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007057-01
 • شرفی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00نیمه1 ت مکان: کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007062-01
 • شرفی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00نیمه1 ت مکان: کلاس 10 / درس(ع): شنبه 08:00-10:00نیمه2 ت مکان: کلاس 10
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007011-01
 • شریعتمداری فرید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007054-01
 • رحیمی شعبان
 • کارشناسی ارشد
 • پایه
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00نیمه1 ت مکان: کلاس8 / درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00نیمه2 ت مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007055-01
 • رحیمی شعبان
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00نیمه1 ت مکان: کلاس8 / درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00نیمه2 ت مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007065-01
 • شریعتمداری فرید
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 17 بیوسیستم
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007036-01
 • شریعتمداری فرید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007066-01
 • کریمی ترشیزی محمدامیر
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00نیمه1 ت مکان: کلاس 7 / درس(ع): شنبه 08:00-10:00نیمه2 ت مکان: کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007050-01
 • کریمی ترشیزی محمدامیر
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00نیمه1 ت مکان: کلاس 7 / درس(ع): چهار شنبه 13:00-15:00نیمه2 ت مکان: کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007007-01
 • رحیمی شعبان
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007061-01
 • شرفی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 6
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007048-01
 • احمدی حامد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00نیمه1 ت مکان: کلاس8 / درس(ع): سه شنبه 13:00-15:00نیمه2 ت مکان: کلاس8
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3007064-01
 • احمدی حامد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 7
 • دریافت