برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005146-01
 • رحیمیان حشمت اله
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-12:30 مکان: کلاس 10 / درس(ع): سه شنبه 13:00-18:00 مکان: کلاس 10
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005148-01
 • شمس بخش مسعود / پورجم ابراهیم / صفائی ناصر / موسوی جرف سیدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 16 / درس(ع): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 13
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005153-01
 • صفائی ناصر / پورجم ابراهیم / موسوی جرف سیدعلی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 15 / درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 15
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005114-01
 • صفائی ناصر / موسوی جرف سیدعلی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 7 / درس(ع): یک شنبه 10:30-12:00 مکان: کلاس 7
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005120-01
 • زارع رسول
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 14:00-16:00 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005126-01
 • شمس بخش مسعود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 20
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005119-01
 • پورجم ابراهیم
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005109-01
 • مظفری هشتجین جواد
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-18:00 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005133-01
 • پورجم ابراهیم
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-12:00نیمه1 ت مکان: کلاس 15 / درس(ع): شنبه 08:00-12:00نیمه2 ت مکان: کلاس 15
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005145-01
 • شمس بخش مسعود
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 19 / درس(ع): دو شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 19
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3005123-01
 • شمس بخش مسعود
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 9
 • دریافت