برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004090-01
 • بابایی علیرضا / احمدی نیما
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 9 / درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30 مکان: کلاس 12
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004089-01
 • ارزانی کاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-11:00نیمه1 ت مکان: کلاس 12
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004129-01
 • یداللهی عباس / بابایی علیرضا
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس 13 / درس(ت): یک شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 13
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004130-01
 • عیاری نوش آبادی مهدی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 13
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004083-01
 • ملکوتی محمدجعفر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004082-01
 • بابایی علیرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:30-12:30 مکان: کلاس 12
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004134-01
 • ارزانی کاظم
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-11:00 مکان: کلاس 12
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004058-01
 • ارزانی کاظم
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 12
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004100-01
 • احمدی نیما
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:30-11:30 مکان: کلاس 4
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004142-01
 • شجاعیان عبدالعلی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 13 / درس(ت): سه شنبه 10:30-12:30 مکان: کلاس 13
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3004096-01
 • یداللهی عباس
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 12:30-15:30 مکان: کلاس 5
 • دریافت