برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002220-01
 • وکیل پور محمدحسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:30-15:45 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002204-01
 • خلیلیان صادق
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:15 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002207-01
 • مرتضوی سیدابوالقاسم
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:15 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002188-01
 • موسوی سید حبیب اله
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:15 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002180-01
 • خلیلیان صادق
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:15-12:30 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002178-01
 • نجفی علمدارلو حامد
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:30-15:45 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002156-01
 • موسوی سید حبیب اله
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:15-12:30 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002205-01
 • وکیل پور محمدحسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:15-12:30 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002209-01
 • موسوی سید حبیب اله / مرتضوی سیدابوالقاسم
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:30-15:45 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002208-01
 • نجفی علمدارلو حامد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:30-15:45 مکان: کلاس گروه اقتصاد کشاورزی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3002157-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-12:00
 • دریافت