برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003038-01
 • کوچک زاده مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی / درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003042-01
 • میرلطیفی سیدمجید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی / درس(ت): یک شنبه 14:00-16:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003040-01
 • همائی مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003071-01
 • همائی مهدی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003072-01
 • یساقی علی / معدنی پور سعید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.04.05) ساعت : 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003029-01
 • یساقی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.03.29) ساعت : 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003067-01
 • معدنی پور سعید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 / امتحان(1396.04.07) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003072-01
 • باقری علی
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:30-10:30 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی / درس(ت): سه شنبه 08:30-10:30
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 3003090-01
 • شفیع زاده مقدم حسین
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 14:00-16:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی / درس(ع): چهار شنبه 14:00-16:00 مکان: کلاس گروه آبیاری زهکشی
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003079-01
 • شریفی کیا محمد
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 / امتحان(1396.03.29) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003064-01
 • یساقی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003066-01
 • یساقی علی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 / امتحان(1396.03.31) ساعت : 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5003070-01
 • معدنی پور سعید
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 / امتحان(1396.04.03) ساعت : 15:00-17:00
 • دریافت