زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حامد کتابچی مهندسی عمران - منابع آب استادیار مهندسی عمران - منابع آب مدلسازي و مديريت منابع آب زيرزميني (كميت و كيفيت) هيدروانفورماتيك و محاسبات نرم در مباحث آب و محيط‌زيست
مجید دلاور مهندسی منابع آب استادیار مهندسی منابع آب مدل سازی جامع حوضه¬های آبریز مدیریت تخصیص بهینه منابع آب درمقیاس مزرعه و حوضه
علی باقری مهندسی عمران - منابع آب دانشیار مهندسی منابع آب مدیریت یکپارچه منابع اب اقتصاد منابع آب
سعید مرید مهندسی عمران - منابع آب استاد مهندسی منابع آب افزایش بهره وری در سیستم های منابع آبی درشرایط تنش های آبی(خشکسالی وتغییر اقلیم ) ارزیابی داده های جهانی و مدل سازی حوضه های فرامرزی