زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر مكاترونیك و كشاورزی دقیق بكار گیری روش های غیر مخرب وغیرتماسی برای آزمون مواد، كیفیت سنجی و كاهش ضایعات محصولات کشاورزی
برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر انرژی های تجدید پذیر 1-موتورهای درونسوز 2-سامانه های تبدیل انرژی 3-بیوماس و بیوفیول
محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر 1- فرآوری و خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی 2- خواص فیزیكی و مكانیكی محصولات كشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی
احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر 1- سامانه های پیشرفته در کشاورزی 2- سامانه های هوشمند بهینه سازی - انرژی خورشیدی- آب شیرین کن
غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی های تجدیدپذیر طراحی ماشینهای کشاورزی 1- انرژیهای تجدید پذیر 2- موتورهای احتراق داخلی،سوخت و احتراق 3- روش اجزاء محدود 4- شبکه های عصبی و روشهای مدلسازی و بهینه سازی
سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی مكاترونیك و كشاورزی دقیق بكار گیری روش های غیر مخرب وغیرتماسی برای آزمون مواد، كیفیت سنجی و كاهش ضایعات محصولات کشاورزی
برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی انرژی های تجدید پذیر 1-موتورهای درونسوز 2-سامانه های تبدیل انرژی 3-بیوماس و بیوفیول
محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی 1- فرآوری و خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی 2- خواص فیزیكی و مكانیكی محصولات كشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی
احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی 1- سامانه های پیشرفته در کشاورزی 2- سامانه های هوشمند بهینه سازی - انرژی خورشیدی- آب شیرین کن
غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی ماشینهای کشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی 1- انرژیهای تجدید پذیر 2- موتورهای احتراق داخلی،سوخت و احتراق 3- روش اجزاء محدود 4- شبکه های عصبی و روشهای مدلسازی و بهینه سازی
سعید مینائی مهندسی ماشینهای كشاورزی (اتوماسیون) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت مكاترونیك و كشاورزی دقیق بكار گیری روش های غیر مخرب وغیرتماسی برای آزمون مواد، كیفیت سنجی و كاهش ضایعات محصولات کشاورزی
برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت انرژی های تجدید پذیر 1-موتورهای درونسوز 2-سامانه های تبدیل انرژی 3-بیوماس و بیوفیول
محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت 1- فرآوری و خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی 2- خواص فیزیكی و مكانیكی محصولات كشاورزی طراحی ماشینهای کشاورزی
احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت 1- سامانه های پیشرفته در کشاورزی 2- سامانه های هوشمند بهینه سازی - انرژی خورشیدی- آب شیرین کن
غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت طراحی ماشینهای کشاورزی 1- انرژیهای تجدید پذیر 2- موتورهای احتراق داخلی،سوخت و احتراق 3- روش اجزاء محدود 4- شبکه های عصبی و روشهای مدلسازی و بهینه سازی