زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدعلی سحری علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی فرمولاسیون فراورده های غذائی صنایع روغن های خوراکی
محمدحسین عزیزی تبریززاد علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی صنایع غلات بسته بندی مواد غذائی
محسن برزگربفروئی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی تهیه و کاربرد نگهدارنده های طبیعی با منشا گیاهی فناوری نانو و تجزیه مواد غذائی
زهره حمیدی اصفهانی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) دانشیار علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی تولید فراورده ها یا اجزای غذائی به روش فناوری زیستی مهندسی صنایع غذائی
سلیمان عباسی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی استاد علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی کلوئیدها و هیدروکلوئیدهای غذائی و فناوری نانو میکروامولسیون و رئولوژی
حسن احمدی گاولیقی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استادیار علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی کاربرد آنزیم ها در تولید فرآورده های فراسودمند کاربرد ترکیبات فراسودمند در فرمولاسیون فرآورده های گوشتی