زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
جمال محمدولی سامانی سازه های آبی استاد علوم و مهندسی آب- سازه های آبی هیدرولیک سدهای پاره‌سنگی وانتقال رسوب وآلاینده‌ها در آن تعیین منابع آلاینده به روش‌های معكوس
سیدعلی ایوب زاده سازه های آبی استاد علوم و مهندسی آب- سازه های آبی روش های مدرن در آنالیز داده های مهندسی رودخانه و رسوب مدل سازی تعامل سازه ها و زیستگاه های آبی
محمدجواد منعم سازه های آبی دانشیار علوم و مهندسی آب- سازه های آبی خودکارسازی شبکه های آبیاری مدل سازی و بهینه سازی شبکه های آبیاری
مهدی مظاهری سازه های آبی استادیار علوم و مهندسی آب- سازه های آبی مدل سازی عددی و تحلیل پخش و انتقال آلاینده ها در آب های سطحی و زیرزمینی مدل سازی عددی و تحلیلی هیدرولیک رودخانه ها و کانال های باز