زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی رضا احسانی ژنتیک و اصلاح دام استادیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور پویش ژنومیک ژنتیک کمی و اصلاح دام
رسول واعظ ترشیزی ژنتیک و اصلاح دام دانشیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور اصلاح دام ژنتیک کمی واصلاح دام
علی اکبر مسعودی ژنتیک و اصلاح دام استادیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور اصلاح دام ژنتیک مولکولی و اصلاح دام