زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
یوسف روزبهان تغذیه دام رسمي قطعي علوم دامی- تغذیه دام استفاده از ضایعات کشاورزی- صنعتی در تغذیه دام استفاده علوفه‌های جدید، و اثر باکتری بر بهبود عملکرد دام
جواد رضائی تغذیه دام استادیار علوم دامی- تغذیه دام جنبه‌های تغذیه‌ای و فیزیولوژی مواد مغذی آلی و عناصر معدنی ارزیابی خوراک رام، ترکیبان موثره گیاهی و روشهای فراوری
رسول واعظ ترشیزی ژنتیک و اصلاح دام دانشیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور اصلاح دام ژنتیک کمی واصلاح دام
علی اکبر مسعودی ژنتیک و اصلاح دام استادیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور اصلاح دام ژنتیک مولکولی و اصلاح دام
علی رضا احسانی ژنتیک و اصلاح دام استادیار علوم دامی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور پویش ژنومیک ژنتیک کمی و اصلاح دام