زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدجعفر ملکوتی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه استاد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک حاصلخیزی خاك ، تغذیه گیاه و كود
مصطفی کریمیان اقبال پیدایش و رده بندی خاك دانشیار مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک تشکیل و رده‌بندی خاک
حسینعلی بهرامی فیزیك و حفاظت خاك دانشیار مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک فیزیك خاك و فرسایش و حفاظت خاك
رسول راهنمائی شیمی خاک دانشیار مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک-زمینه شیمی و آلودگی خاک شیمی خاك و آلودگی خاك