زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علی اصغر طالبی کهدوئی حشره شناسی كشاورزی دانشیار حشره شناسی کشاورزی كنترل بیولوژیك آفات رده بندی حشرات
یعقوب فتحی پور حشره شناسی كشاورزی استاد حشره شناسی کشاورزی اكولوژی جمعیت حشرات مدیریت تلفیقی آفات
سعید محرمی پور حشره شناسی كشاورزی استاد حشره شناسی کشاورزی فیزیولوژی حشرات آفت کش های گیاهی
حمیدرضا حاجی قنبر حشره شناسی كشاورزی دانشیار حشره شناسی کشاورزی كنه شناسی (سیستماتیک و تکامل) كنه شناسی (بیولوژی و اکولوژی)
محمد مهرآبادی حشره شناسی كشاورزی استادیار حشره شناسی کشاورزی پاتولوژی حشرات ژنتیک مولکولی حشرات
اعظم میکانی حشره شناسی كشاورزی استادیار حشره شناسی کشاورزی بیوشیمی حشرات سم شناسی