زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ابراهیم پورجم نماتد شناسی گیاهی استاد بیماری شناسی گیاهی سیستماتیک نماتدهای گیاهی مقاومت به نماتدهای گیاهی
ابراهیم محمدی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی استاد بیماری شناسی گیاهی قارچ های خوراکی قارچ های ماکروسکوپی
ناصر صفائی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار بیماری شناسی گیاهی اپیدمیولوژِی بیماریهای گیاهی و بیوکنترل تنوع ژنتیکی، بیماریزایی و فیلوژنی قارچ های بیماریزای گیاهی
مسعود شمس بخش ویروس شناسی گیاهی دانشیار بیماری شناسی گیاهی تنوع ژنتیکی و فیلوژنی ویروسهای گیاهی مقاومت به بیماریهای ویروسی گیاهی
سیدعلی موسوی جرف بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار بیماری شناسی گیاهی هیستوپاتولوژی بیماری های قارچی سیاهک ها
مجید پدرام نماتد شناسی گیاهی استادیار بیماری شناسی گیاهی سیستماتیک مولکولی و فیلوژنی نماتدهای گیاهی بیماری های نماتد های گیاهی