زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ابراهیم محمدی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی استاد بیماری شناسی گیاهی قارچ های خوراکی قارچ های ماکروسکوپی
ابراهیم پورجم نماتد شناسی گیاهی استاد بیماری شناسی گیاهی سیستماتیک نماتدهای گیاهی مقاومت به نماتدهای گیاهی
ناصر صفائی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار بیماری شناسی گیاهی اپیدمیولوژِی بیماریهای گیاهی و بیوکنترل تنوع ژنتیکی، بیماریزایی و فیلوژنی قارچ های بیماریزای گیاهی
مسعود شمس بخش ویروس شناسی گیاهی دانشیار بیماری شناسی گیاهی تنوع ژنتیکی و فیلوژنی ویروسهای گیاهی مقاومت به بیماریهای ویروسی گیاهی
سیدعلی موسوی جرف بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار بیماری شناسی گیاهی هیستوپاتولوژی بیماری های قارچی سیاهک ها
مجید پدرام نماتد شناسی گیاهی استادیار بیماری شناسی گیاهی سیستماتیک نماتد های گیاهی بیماری های نماتد های گیاهی