زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی فیزیولوژی درختان میوه اصلاح درختان میوه
عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه ریزازدیادی درختان میوه
نوراله احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی
علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی ریزازدیادی گل و گیاهان زینتی
محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی فیزیولوژی سبزی تغذیه سبزی‌ها
عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ژنتیک و بهنژادی سبزی‌ها بررسی تنش‌های محیطی
مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار علوم باغبانی-اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی مدرن سازی کاربردهای گیاهان دارویی بر اساس اثرات بیولوژیکی و ماده موثره فیتوشیمی و آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی
کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی فیزیولوژی درختان میوه اصلاح درختان میوه
عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه ریزازدیادی درختان میوه
نیما احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی
علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی ریزازدیادی گل و گیاهان زینتی
محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی فیزیولوژی سبزی تغذیه سبزی‌ها
عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی ژنتیک و بهنژادی سبزی‌ها بررسی تنش‌های محیطی
مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار علوم باغبانی-فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی مدرن سازی کاربردهای گیاهان دارویی بر اساس اثرات بیولوژیکی و ماده موثره فیتوشیمی و آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی