زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) فیزیولوژی درختان میوه اصلاح درختان میوه
عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) اصلاح و بیوتکنولوژی درختان میوه ریزازدیادی درختان میوه
نیما احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی
علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) اصلاح و بیوتکنولوژی گل و گیاهان زینتی ریزازدیادی گل و گیاهان زینتی
محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) فیزیولوژی سبزی تغذیه سبزی‌ها
مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) مدرن سازی کاربردهای گیاهان دارویی بر اساس اثرات بیولوژیکی و ماده موثره فیتوشیمی و آنالیز مواد موثره گیاهان دارویی
عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) ژنتیک و بهنژادی سبزی‌ها بررسی تنش‌های محیطی