زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدمجید میرلطیفی مهندسی آباری و زهکشی دانشیار آبیاری و زهکشی مدیریت ابیاری نیاز آبی گیاهان آبیاری تحت فشار
مهدی کوچک زاده مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار آبیاری و زهکشی هیدرولیک آبیاری سطحی هیدرولیک محیط متخلخل
مهدی همائی منابع آب- آگروهیدرولوژی استاد آبیاری و زهکشی فیزیك روابط آب و خاک زهکشی