زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
صادق خلیلیان اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی، سیاستها و توسعه کشاورزی دانشیار اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی مسایل سیاستهای کلان اقتصادی - توسعه کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
سیدابوالقاسم مرتضوی اقتصاد نظری – اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی استادیار اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی مسایل اقتصاد خرد – اقتصاد تولید اقتصاد شیلات
محمدحسن وکیل پور اقتصادکشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی سیاست های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست توسعه کشاورزی
سید حبیب اله موسوی اقتصاد کشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی بازرگانی محصولات کشاورزی سیاست های تجاری- تجارت بین الملل محصولات کشاورزی
حامد نجفی علمدارلو اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی استادیار اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی اقتصاد محیط زیست و اقتصاد آب