زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سجاد رشیدی منفرد اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی مهندسی متابولیت‌های ثانویه بیوانفورماتیک
مختار جلالی جواران اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی انتقال ژن پروتئین ‌های نوترکیب
نیما احمدی بیوتکنولوژی- اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی ترانسکریپتوم متابولیت های ثانویه شناسایی ژنهای ناشناخته بیان شده در شرایط محیطی و نموی
مسعود شمس بخش بیوتکنولوژی- ويروس شناسی گیاهی دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی تولید پروتئین¬های نوترکیب در گیاهان با استفاده از ویروس-های گیاهی کاربرد ویروسهای گیاهی در بیوتکنولوژی
حمید دهقانی اصلاح ‌نباتات - ژنتیک بیومتری استاد ژنتیک و به نژادی گیاهی اصلاح ‌نباتات اصلاح‌نباتات برای تحمل به تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی
قاسم کریم زاده اصلاح ‌نباتات - سیتوژنتیک دانشیار ژنتیک و به نژادی گیاهی سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولی القای پلی‌پلوئیدی و بیان ژن در گیاهان دارویی
احمد معینی اصلاح ‌نباتات - کشت سلول و بافت گیاهی دانشیار ژنتیک و به نژادی گیاهی هاپلوئیدی تولید متابولیت‌های ثانویه دارویی از طریق کشت بافت ریشه‌های مویین و سوسپانسیون سلولی
سیدرضاقلی میرفخرائی اصلاح ‌نباتات - مارکر‌های مولکولی استادیار ژنتیک و به نژادی گیاهی مارکر‌های مولکولی توارث غیرمندلی
محمدصادق ثابت اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار ژنتیک و به نژادی گیاهی مهندسی ژنتیک متابولیت‌های ثانویه مهندسی ژنتیک مقاومت به تنش‌های زیستی مهندسی ژنتیک تحمل به تنش‌های غیر‌زیستی