زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدصادق ثابت اصلاح‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار اصلاح نباتات مهندسی ژنتیک متابولیت‌های ثانویه مهندسی ژنتیک مقاومت به تنش‌های زیستی مهندسی ژنتیک تحمل به تنش‌های غیر‌زیستی
حمید دهقانی اصلاح‌نباتات - ژنتیک بیومتری دانشیار اصلاح نباتات اصلاح‌نباتات اصلاح‌نباتات برای تحمل به تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی
قاسم کریم زاده اصلاح‌نباتات - سیتوژنتیک دانشیار اصلاح نباتات سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولی القای پلی‌پلوئیدی و بیان ژن در گیاهان دارویی
احمد معینی اصلاح‌نباتات - کشت سلول و بافت گیاهی دانشیار اصلاح نباتات هاپلوئیدی تولید متابولیت‌های ثانویه دارویی از طریق کشت بافت ریشه‌های مویین و سوسپانسیون سلولی
سیدرضاقلی میرفخرائی اصلاح‌نباتات - مارکر‌های مولکولی استادیار اصلاح نباتات مارکر‌های مولکولی توارث غیرمندلی
سجاد رشیدی منفرد اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی مهندسی متابولیت‌های ثانویه بیوانفورماتیک
مختار جلالی جواران اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی انتقال ژن پروتئین ‌های نوترکیب
مسعود شمس بخش بیماری شناسی گیاهی دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان با استفاده از ویروسها کاربرد ویروس های گیاهی در بیوتکنولوژی
نیما احمدی باغبانی استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی مطالعه مسیر تولیدی ترکیبات معطر گیاهان دارویی و زینتی شناسایی ژنهای ناشناخته بیان شونده تحت شرایط محیطی و نموی