فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته بیوتکنولوژی کشاورزی مقطع دکتری

دروس اصلي رشته بیوتکنولوژی دوره کارشناسی ارشد

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز
1 بیوشیمی   32 32 ندارد
2 میکروبیولوژی عمومی   3 32 16 ندارد
3 ژنتیک مولکولی مقدماتی   3 48 ندارد
4 هورمون های گیاهی و تمایز بافتها   2 32 ندارد
5 ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی   3 32 32 ندارد
6 مهندسی ژنتیک   3 48 3
7 بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی   3 32 32 1


دروس انتخابي رشته بیوتکنولوژی دوره کارشناسي ارشد

 

رديف نام درس کد درس تعداد واحد ساعت نظري ساعت عملي پيش‌نياز
1 بیوانفورماتیک و آنالیزهای آماری   2 16 32 ندارد
2 بیومتری2   2 32 ندارد
3 کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی   2 32 32 ندارد
4 سیتوژنتیک   3 32 32 ندارد
5 اصلاح نباتات تکمیلی   3 48 ندارد
6 ژتنیک تکمیلی   3 48 ندارد
7 بیماری های گیاهی تکمیلی   3 32 32 ندارد
8 ژنتیک میکروب ها   2 32 ژنتیک مولکولی 
9 کاربرد بیوتکنولوژی در گیاهپزشکی   3 32 32 دروس الزامی
10 کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصلاح نباتات   3 32 32 دروس الزامی
11 کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی   3 32 32 دروس الزامی
12 کاربرد بیوتکنولوژی در درختان جنگلی   3 32 32 دروس الزامی
13 بیولوژی سلول   3 48 ندارد
14 مسایل اقتصادی و اجتماعی بیوتکنولوژی   2 32 ندارد
15 سمینار   1 ندارد