فهرست دروس


 

bullet فهرست دروس رشته مهندسی منایع آب مقطع کارشناسی‌ارشد

bullet فهرست دروس رشته مهندسی منایع آب مقطع دکتری

فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : 13 تعداد واحد اختیاری : 13
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار : 1
تعداد واحد رساله : 6 جمع کل واحدها : 33


دروس اصلی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1 8131011001  ریاضیات مهندسی  3 ندارد 
 2 8131022008  آمار مهندسی  2 - ندارد 
 3 8131611003  مهندسی منابع آب  3 - ندارد 
 4 8131611004  هیدرولوژی آبهای سطحی تکمیل  2 ندارد 
 5 8131012029  آبهای زیر زمینی تکمیلی (1)  2 ندارد 
 6 8131611006  سمینار (1)  1 ندارد 


دروس اختیاری


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 8131022014  هیدرولیک رسوب ندارد
   فناوری‌های جدید در منابع آب 2   ندارد  
   مدل‌های  ریاضی در آبهای زیرزمینی   01
8131012023  ژئومورفولوژی 3   ندارد  
8131012004  روشهای کلاسیک   ندارد  
8131012005  روشهای عددی نوین   11
8131012006  بهینه‌سازی   12
8131012007  روشهای کامپیوتر در علوم آب 02
8131012024  ژئوفیزیک ندارد  
10  8131012013  جریان در محیط‌های متخلخل 2   03
11  8131012017  مهندسی  رودخانه پیشرفته 2   ندارد  
12  8131012031  بهره‌برداری چند منظوره از منابع آب 3   03
13  8131012025  آنالیز سیستم‌های منابع آب   01
14  8131012018  کیفیت آب تکمیلی 2  1  ندارد  
15   8131012032  روشهای استوکاستیک در منابع آب 2   04
16  8131012026  اقتصاد منابع آب 2   ندارد  
17  8131012009  مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی 1 ندارد  
18   8131012027  سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ندارد  
19   8131012028  مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 2 ندارد  
20   8131012029  آبهای زیرزمینی (2) 05
21  8131012030  هیدرومتئورولوژی   ندارد  


دروس جبرانی


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
   برنامه نویسی کامپیوتر    


سمینار


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
 1    سمینار  1    


رساله


ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
  پایان نامه